23 november 2018 – Het gemeentebestuur heeft het Beusebos onrechtmatig afgesloten voor publiek. Dat schrijven de Stichting Vrienden van het Beusebos en de Stichting Behoud Waterland in een brief van op 23 november aan de burgemeester van Purmerend.

20 november 2018 – Op 19 november hebben Provinciale Staten de provinciale Omgevingsvisie vastgesteld. De tweedeling in waardevolle en niet-waardevolle landschappen is van tafel. Maar de discussie over de landschapsbescherming is nog niet ten einde.

 

Het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS), het dagelijks bestuur van de provincie, om het landschapsbeleid te vereenvoudigen en het aantal landschappelijke regimes terug te brengen naar twee, is door Provinciale Staten van tafel geveegd.
Dat voorstel van GS riep grote weerstand op, onder andere bij de Stichting Behoud Waterland (SBW). De SBW vreesde dat veel waardevolle landschappen niet in de categorie ‘waardevol’ zouden terecht komen omdat ze niet tot de supertop behoren, en dan dus in de categorie ‘niet-waardevol’ zouden belanden. Een zienswijze die namens tien organisaties werd ingediend, een door 27 groepen onderschreven petitie voor een Provinciaal Landschap én een WaterlandBeraad met Statenleden zette de SBW in om de provincie op andere gedachten te brengen.
Met succes. Provinciale Staten namen maandag een amendement (wijzigingsvoorstel) van de ChristenUnie-SGP aan om dit te regelen. Daarin staat dat er wel een vereenvoudiging van het landschappelijk beleid moet komen ‘met minder regimes’, maar een vermindering naar maar ‘twee regimes’ is geschrapt. Alle fracties stemden voor dit amendement, behalve de PVV.

Vermindering
De komende maanden zal bij de opstelling van de Omgevingsverordening blijken hoe de vermindering van het aantal landschappelijke regimes precies wordt vorm gegeven. GroenLinks wilde hiervoor nog een belangrijke piketpaal slaan. Zij stelde in een amendement voor dat de vereenvoudiging van het landschapsbeleid ‘niet gericht [is] op vermindering van de landschappelijke bescherming’.
Gedeputeerde Joke Geldhof van ruimtelijke ordening ging echter voor de piketpaal liggen. Zij vond het voorstel vooruitlopen op de opstelling van de Omgevingsverordening. De coalitiepartijen volgden haar afwijzende stemadvies: VVD, CDA, D66 en PvdA stemden tegen. Het voorstel van GroenLinks kreeg de steun van SP, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP, maar dat was te weinig en het werd dus verworpen.
Het is opmerkelijk dat een aantal partijen die de waarde van landschap en natuur hoog in het vaandel zeggen te hebben, niet willen garanderen dat de beoogde vermindering van het aantal landschapsregimes níet mag leiden tot vermindering van het beschermingsniveau.
Dat is dus een belangrijk aandachtspunt voor de SBW en anderen de komende tijd. De inhoud van de Omgevingsverordening zal daarnaast sterk mede bepaald worden door de nieuwe politieke krachtsverhoudingen na de Statenverkiezingen van 21 maart. 2019 wordt een spannend jaar voor het landschap.
 
Provinciaal Landschap
Of het door de SBW en anderen bepleite Provinciaal Landschap voor Laag Holland (inclusief de regio Waterland) er komt, is nog onduidelijk. Het idee is door een aantal partijen met belangstelling en sympathie ontvangen. ‘Dat Provinciaal Landschap gaan we verzilveren bij de uitwerking van de Omgevingsvisie in de Omgevingsverordening’, zei de woordvoerder van D66.
Vooralsnog moeten we het doen met de tekst van de Omgevingsvisie en die geeft een goede richting aan. De Visie maakt uitdrukkelijk onderscheid tussen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) waartoe ook Waterland behoort, en het noorden van de provincie. Als het gaat om bouwmogelijkheden in het landelijk gebied van Noord-Holland Noord wil de provincie dat in een aantal gevallen toestaan, maar over het gebied rond Amsterdam is de Omgevingsvisie heel stellig.
‘Deze landschappen in en om de metropool zijn van groot belang als groene longen en vestigingsfactor. [] Met de ontwikkeling van de metropool wordt het versterken van het metropolitane landschap steeds belangrijker.’ Er zijn vele claims op de schaarse ruimte, dus is het volgens de provinciale Omgevingsvsie ‘onvermijdelijk’ keuzes te maken. ‘Het is niet altijd mogelijk de kool én de geit te sparen. We kiezen voor het behouden van het metropolitane landschap, maar met toevoeging of verandering van functies.’
De SBW zal de opstelling van de provinciale Omgevingsverordening volgend jaar intensief en kritisch volgen.

13 november 2018 – Op 19 november beslissen Provinciale Staten definitief over de bescherming van het Noord-Hollandse landschap. In de eerste ronde op 12 november klonken veel warme woorden.

9 november 2018 – De gemeente Beemster mag van de Raad van State 300 woningen bouwen midden in de open ruimte van werelderfgoed Stelling van Amsterdam.

30 oktober 2018 – Op maandagavond 29 oktober overhandigde secretaris Klaas Breunissen van de Stichting Behoud Waterland (SBW) een door 27 organisaties ondertekende petitie aan de leden van provinciale Staten.

18 oktober 2018 - Op donderdagavond 18 oktober 1973 kwamen in café-restaurant Concordia in Broek in Waterland een groot aantal mensen bij elkaar. Samen richtten de aanwezigen die avond de Vereniging tot Behoud van Waterland (VBW) op.

4 september 2018 – Meteen na afloop van de zomervakantie werd het woningbouwplan De Nieuwe Tuinderij-Oost in Zuidoostbeemster gisteren behandeld op de zitting van de Raad van State in Den Haag behandeld. De uitspraak volgt over zes weken.

September 2018 – Op donderdagavond 1 november organiseert de Stichting Behoud Waterland (SBW) een discussieavond over de provinciale Omgevingsvisie. U bent van harte welkom.