Het Economisch Instituut voor de Bouw, het EIB, pleit ervoor dat gemeenten meer autonoom moeten kunnen bepalen of en waar aan randen van dorpen wijkjes kunnen worden gebouwd. Volgens gedeputeerde Beemsterboer is dat nodig ‘om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau te versterken’. Dat is een misvatting, blijkt uit onderzoek.

14 oktober 2023 – De secretaris van de Stichting Behoud Waterland, Klaas Breunissen, verlaat na twaalf jaar tomeloze inzet het bestuur van SBW. Hij is nog vol energie en wil graag iets anders kunnen gaan doen. Natuurlijk vinden wij dat bijzonder jammer, maar we begrijpen het ook.

1 oktober 2023 – Eind juni 2023 stelde de gemeente Purmerend het plan vast voor reparatie van het bestemmingsplan voor het Werelderfgoed De Beemster in opdracht van de rechter. Echter, de bescherming van dit Werelderfgoed is daarin niet verbeterd. Daarom voelen de stichtingen zich opnieuw genoodzaakt naar de rechter te stappen.

Augustus 2023 - De vierhonderdjarige Purmer was tot de jaren tachtig volledig agrarisch en nu nog maar voor de helft. Er liggen weer grootschalige versteningsprojecten op de loer, alsof De Purmer niet belangrijk is voor de openheid van Waterland, de landbouw en voor onze cultuurhistorie. Daarom pleiten acht organisaties bij de provincie Noord-Holland voor de bescherming van de resterende agrarische Purmer als Bijzonder Provinciaal Landschap.

12 augustus 2023 - Uiterlijk 1 juli jl. moest elke provincie haar startversie Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) bij het Rijk indienen. Daarin beschrijft de provincie de doelen voor klimaat, natuur en water en de integrale aanpak daarvan. Met al deze programma’s tezamen moeten de nationale doelen worden gerealiseerd.

30 juni 2023 – De gemeente Edam-Volendam heeft de milieugevolgen van haar bouwplannen ‘onvoldoende uitgewerkt’. Zo oordeelt de landelijke Commissie voor de milieueffectrapportage over de gemeentelijke Omgevingsvisie. Dat moet veel beter!

7 juni 2023 - De Stichting Behoud Waterland (SBW) is naar de rechter gestapt omdat zij het niet eens is met de gemeente Purmerend die toestemming heeft gegeven voor een ongewenste ruimtelijke ontwikkeling op de Oostdijk in de Beemster. De SBW betreurt het zoveelste voorbeeld dat de gemeente de bescherming van haar werelderfgoederen niet serieus neemt.

24 mei 2023 – De doelen van natuurbehoud en natuurversterking worden niet gehaald in de regio Waterland. Dat blijkt uit recent verschenen rapporten. Teveel stikstofneerslag en slechte waterkwaliteit zijn de belangrijkste oorzaken. Er zijn aanvullende maatregelen nodig om de natuurdoelen te halen.