16 juni 2014 – De provincie dreigt de subsidie aan de Milieufederatie stop te zetten en die van Landschap Noord-Holland te korten. Provinciale Staten bespreken het voorstel op 23 juni. De Stichting Behoud Waterland schreef een indringende brief over deze aanval op de burgerparticipatie.


Op maandag 23 juni bespreekt de Noord-Hollandse volksvertegenwoordiging (Provinciale Staten) de zogenaamde Kaderbrief 2015. In deze brief wordt de financiële situatie van de provincie in beeld gebracht en stelt het dagelijks bestuur van de provincie (Gedeputeerde Staten) voor aan welke zaken zij geld willen besteden en op welke zaken zij wil bezuinigen in 2015 en volgende jaren.
Een van de voorstellen nu is om de jaarlijkse subsidie van € 270.000 aan de Milieufederatie Noord-Holland per 2016 stop te zetten en de provinciale bijdrage aan het programma ‘Betrekken bij Groen’ ad € 605.000 te schrappen. Dankzij die laatste subsidie kan Landschap Noord-Holland vrijwilligersgroepen ondersteunen.
Het Statendebat over de Kadernota is een belangrijke voorbereiding op de behandeling van de provinciale begroting in het najaar. In november stellen Provinciale Staten de begroting 2015 en de meerjarenbegroting definitief vast.

Ondersteuning vrijwilligers
De Stichting Behoud Waterland (SBW) begrijpt niets van de plannen om deze subsidiebedragen te schrappen en heeft dat in een brief aan Provinciale Staten onder woorden gebracht. Immers, in de vorig jaar vastgestelde Agenda Groen wijdde de provincie nog een heel hoofdstuk aan het belang van het betrekken van bewoners en maatschappelijke organisaties bij het groen. ‘Zonder bewoners geen beleid’ heette het toen expliciet.
En dat is precies was de Milieufederatie en Landschap Noord-Holland doen. Wij als SBW, een vrijwilligersorganisatie, doen regelmatig een beroep op de deskundigheid van de Milieufederatie. Vorig jaar organiseerden wij bijvoorbeeld samen met de Milieufederatie een debat over de toekomst van de veenweiden in Waterland-Oost. Landschap Noord-Holland steunt op dit moment meer dan 9.000 vrijwilligers die helpen bij het beheer van het landschap en de bescherming van soorten.

Doodzonde
Bestuurders hebben de mond vol over eigen verantwoordelijkheid van de mensen en de participatiesamenleving. Veel bewoners van Noord-Holland zetten zich gelukkig met hart en ziel vrijwillig in voor natuur, landschap en milieu. Die inzet wordt mede mogelijk gemaakt en gefaciliteerd door de Milieufederatie en Landschap Noord-Holland.
Doorvoeren van de aangekondigde bezuinigingen ‘betekent dat de deskundigheid en inzet van bewoners minder ingezet kan worden bij de vorming en uitvoering van het provinciale beleid’, aldus de SBW in haar brief. ‘Dat is doodzonde.’

Aanval afslaan!
Het dagelijkse bestuur van de provincie heeft de aanval op de burgerparticipatie geopend. Dat is dom en onverantwoordelijk. Dat accepteren wij niet. De SBW roept de provinciale volksvertegenwoordigers op deze aanval af te slaan en de bezuinigingen op de Milieufederatie en Landschap Noord-Holland niet te laten doorgaan.