27 mei 2014 - Weidevogelgebieden moeten beter beschermd worden en het verbod op scheuren van graslanden moet voortvarender worden ingevoerd. Dat bepleitte de SBW vandaag op een evaluatiebijeenkomst over het ruimtelijk beleid van de provincie.

De provincie Noord-Holland wil graag weten hoe haar ruimtelijke beleid, zoals verwoord in haar Structuurvisie en Ruimtelijke Verordening, uitwerkt in de praktijk. Heeft het beleid effect? Zijn er suggesties voor verbetering?
Om informatie hierover te verzamelen organiseert de provincie in de maanden mei en juni drie hoorzittingen, waar burgers, maatschappelijke organisaties en anderen hun mening over het provinciale beleid naar voren kunnen brengen. Op 1 september beslist de Statencommissie Ruimte en Milieu welke conclusies zij verbindt aan deze beleidsevaluatie.

Werelderfgoed
De provincie moet het werelderfgoed Beemster beter beschermen.  Foto: Inga TesselDe provincie moet het werelderfgoed Beemster beter beschermen. Foto: Inga TesselNamens de Stichting Behoud Waterland sprak bestuurslid Klaas Breunissen in op de hoorzitting van 27 mei in het provinciehuis in Haarlem. De ervaringen van de SBW met het provinciale beleid zijn wisselend. Soms komt de provincie met de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) in de hand actief op voor het open houden van het landschap. De andere keer past laat ze het helemaal niet lopen. Bijvoorbeeld hoe de provincie omgaat met de Beemster.
De polder heeft vanwege zijn bijzondere ruimtelijke structuur de status van Werelderfgoed van de Unesco. In de PRV is dat ook vastgelegd in een aantal artikelen die duidelijk maken, dat de kernkwaliteiten van het gebied niet aangetast mogen worden door bijvoorbeeld grootschalige dorpsuitbreiding of aanleg van infrastructuur. Maar wat zien we gebeuren? De gemeente Beemster wil de honderden huizen bouwen in Zuidoostbeemster, maar de provincie grijpt niet in terwijl daarmee toch sprake is van grootschalige dorpsuitbreiding. En drie maanden geleden besloot de provincie tot het ruimtelijk mogelijk maken van een verbreding van de N244, ook in de Beemster, met daar nog bij de aanleg van een op- en afrit bij de A7 en een P+R-terrein. Dat is beslist de aanleg van (grootschalige) infrastructuur.
Ook Frank Beekers van de Stichting Nekkerzoom, een bewonersorganisatie in Zuidoostbeemster, sprak op de hoorzitting daarover zijn ongenoegen uit. Wat stellen die artikelen in de PRV voor als al die bouwplannen zomaar door kunnen gaan?

Verbetervoorstellen
De SBW deed zeven voorstellen om de Provinciale Ruimtelijke Verordening aan te passen en te verbeteren. U kunt ze teruglezen in de inspraaktekst.
Zo pleitte de SBW ervoor om in weidevogelgebieden alleen duurzame landbouw en duurzame veeteelt toe te staan.  En het scheuren van grasland in veengebieden, dat gelukkig al is verboden door de provincie, moet sneller worden ingevoerd en opgenomen in gemeentelijke bestemmingsplannen.
Ook moet de provincie meer werk maken van de bevordering van de samenwerking tussen de Waterlandse gemeenten. Vooral op het gebied van de herstructurering en aanleg van bedrijventerreinen. De provincie moet garanderen dat de Baanstee-Noord in Purmerend echt functioneert als regionaal bedrijventerrein. Zodat de andere gemeenten niet allemaal hun eigen bedrijventerrein(uitbreiding) aanleggen. We moeten immers zuinig zijn op het Waterlandse landschap.