Volgende fase tennis- en padelcomplex in Wormer

22 mei 2024 - Ondanks de petitie, steekhoudende argumenten van eigen inwoners, Stichting Behoud Waterland en Natuurmonumenten èn ondanks een uitgewerkt alternatief, blijft de gemeente Wormerland halsstarrig vasthouden aan haar plan om op de huidige natuurijsbaan een groot tennis- en padelcomplex aan te leggen. Tegen het raadsbesluit over deze locatiekeuze wordt zelfs door een eigen raadslid bewaar gemaakt.

Plan(gebied)

Het plangebied (juridische term voor het gebied waar een bepaald plan betrekking op heeft) ligt dicht bij het Natura2000 gebied Wormer- en Jisperveld en is van enorm belang voor de weidevogels en het behoud van de kenmerkende openheid van het gebied. Het is daarom beschermd als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) en Stiltegebied.

De reden voor het plan is dat de huidige sporthal vervangen moet worden, terwijl de gemeente daar het geld niet voor heeft. De gemeente wil de vervanging bekostigen door drie bestaande tennisclubs te verhuizen naar de ijsbaan en dan op de vrijgekomen grond woningen bouwen. Met de opbrengst daarvan moet de verplaatsing van de natuurijsbaan, de nieuwe sporthal en het nieuwe tennis- en padelcomplex worden betaald (‘Collegeplan’).

De huidige natuurijsbaan is beschermd als Bijzonder Provinciaal Landschap en Stiltegebied. Het is een habitat voor weidevogels en foerageergebied voor onder meer de lepelaar. Foto: Karst Bootsma De huidige natuurijsbaan is beschermd als Bijzonder Provinciaal Landschap en Stiltegebied. Het is een habitat voor weidevogels en foerageergebied voor onder meer de lepelaar. Foto: Karst Bootsma

Ontheffing BPL

De provincie heeft in januari 2023 onder voorwaarden een ontheffing verleend voor deze ontwikkeling in het BPL. Volgens ons is dat gedaan op basis van onvolledige en onjuiste informatie. Er is niet gekeken naar alternatieven. Bovendien is er géén noodzaak en ook géén opdracht voor extra woningbouw in Wormerland.

Alternatief

GroenLinks heeft in samenwerking met een aantal bewoners daarna een alternatief plan gemaakt, waarbij het ijsbaanterrein niet hoeft te worden bebouwd, terwijl er toch ruimte blijft voor nieuwe woningen (‘Alternatief’). Dat plan is door de Wormerlandse politiek als niet haalbaar beoordeeld, zonder dit zorgvuldig te onderzoeken. Daarmee werd de wens van de inwoners volledig genegeerd. Wij schreven daar al eerder over.

Openbare aanbesteding dubieus

In juni 2023 werd door de gemeente de openbare aanbesteding gestart. Gezocht werd naar een ontwikkelpartner voor het uitvoering van het Collegeplan, die ook de financiële risico’s daarvan zou willen dragen. Het is niet vreemd dat BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling (BPD) als enige kandidaat uit de bus kwam. Zij beschikte over voorkennis. Dit bedrijf was namelijk al in 2022 door het College benaderd om een voorstudie te doen. De inschrijvingscriteria lijken volledig naar deze ontwikkelaar te zijn toegeschreven. Wethouder Schalkwijk betwist dit. Volgens hem waren er meerdere gegadigden, “maar die zijn afgehaakt omdat het geen haalbare kaart voor ze was.”

Schimmige cijfers

Vanwege de aanhoudende kritiek heeft wethouder Schalkwijk het Alternatief opnieuw laten doorrekenen door de ‘rekenmeesters’. “Daar zijn inderdaad andere getallen uitgekomen”, aldus Schalkwijk in de voorbereidende raadsvergadering van 4 maart 2024, “ik kan ze niet noemen, maar daar blijkt nog steeds uit dat het alternatieve plan, wat wij niet als alternatief plan zien, vele malen duurder is dan het plan van de gemeente. Dat hebben de nieuwe berekeningen weer laten zien”. Het College neemt het Alternatief niet serieus omdat het niet budgetneutraal zou zijn, dat wil zeggen dat de gemeente bij zou moeten dragen in de kosten voor het totale project.

In dezelfde raadsvergadering lichtte een inspreker toe dat het kostenplaatje voor het Collegeplan te rooskleurig is. Hij kwam uit op een negatief saldo van bijna € 3,5 miljoen, voornamelijk omdat de kosten voor de sporthal en tijdelijke aanpassingen voor het sportonderwijs niet waren meegenomen. Volgens Schalkwijk hoeven deze kosten niet te worden meegenomen omdat dit “onder risico en verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar ligt, die zal gaan zoeken naar de meest kostengunstige variant”. De inspreker zei dat het Alternatief bijna budgetneutraal is. Bovendien is de begroting daarvoor onderbouwd met offertes, terwijl de financiële onderbouwing van het Collegeplan grotendeels geheim is. Schalkwijk merkte op: “uw berekening komt niet in de buurt van onze rekenmeesters die we aan het werk gezet hebben”. Einde discussie. Er werden tijdens de raadsvergadering geen verdere vragen gesteld. De meerderheid achtte het collegevoorstel voor de realisatie van een nieuw tenniscomplex op de het ijsbaanterrein besluitrijp. Daarover werd op 5 maart jl. gestemd. Het collegevoorstel werd aangenomen. Alleen GroenLinks stemde tegen. 

Vervolg

De gemeenteraad stemde op 14 mei jl. in met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst met BPD. BPD zal waarschijnlijk eerst gaan beoordelen of het Collegeplan budgetneutraal kan worden uitgevoerd. Het College heeft herhaaldelijk expliciet verklaard dat het project niet doorgaat als het niet budgetneutraal kan. De SBW is benieuwd hoe hard deze eis zal blijken te zijn. Er wordt inmiddels gesproken over ‘wens’ van budgetneutraliteit.

De gemeente gaat dus verder met de realisatie van het nieuwe tennis- en padelcomplex op de huidige natuurijsbaan, de nieuwe sporthal, woningbouw op drie locaties en de aanleg van een nieuwe natuurijsbaan. Er zullen participatietrajecten per deelproject worden gestart en programma’s van eisen worden opgesteld. Pas daarna zullen omgevingsplannen ter inzage worden gelegd, waartegen zienswijzen kunnen worden ingediend.

De gemeente zal moeten teruggaan naar de provincie. De in januari 2023 verleende ontheffing is onvoldoende. Die ontheffing betreft alleen maar een hogere wand voor padel en een vergroting van het te bebouwen oppervlak op de bestaande ijsbaan. De locatie is niet uit de begrenzing gehaald, dus alle te beschermen waarden van het BPL blijven in stand. De ontheffing geldt niet voor de aanleg van een nieuwe ijsbaan in BPL. Verder worden de geluidsnormen voor het Stiltegebied overschreden. Volgens ons is en kàn door Gedeputeerde Staten géén vrijstelling of ontheffing worden verleend voor deze normoverschrijding.

De wethouder heeft laten weten niet blij te zijn als juridische stappen worden ondernomen, aangezien die de woningbouw vertragen en een groot beslag leggen op het ambtelijk apparaat. De wethouder is blijkbaar van mening dat de gemeente ongestraft onzorgvuldige besluiten zou kunnen nemen, waarna organisaties en burgers zich zouden moeten onthouden van juridische acties, omdat dat de gemeente te veel tijd kost. Maar als de wethouder zou luisteren, eerst zelf alle mogelijkheden zou onderzoeken op juridische haalbaarheid en daarover transparant zou zijn, zullen juridische acties niet nodig zijn.

Wij houden de vinger aan de pols!