30 april 2024 - De gemeenteraad heeft op 25 april jl. de Gebiedsvisie Oostflank Purmerend ongewijzigd vastgesteld. De flinke kritiek van verschillende organisaties en bewoners leidde tot het indienen van elf amendementen en vier moties. Deze werden allemaal verworpen door de meerderheid van de raad, op twee moties na betreffende verkeer.

Gebiedsvisie Oostflank Purmerend

De gemeente Purmerend heeft samen met BPD|Bouwfonds gebiedsontwikkeling (BPD) een concept gebiedsvisie gemaakt voor de Oostflank voor Purmerend (Gebiedsvisie). Dat is het gebied aan de oostkant van Purmerend vanaf de Vurige Staart tot aan de Baanstee-Noord. Het kent drie deelgebieden, namelijk de weilanden in Purmer Zuid-Zuid (PZZ), het Purmerbos en het Golfterrein. In het voorwoord staat: ’met deze visie maken we een belangrijke stap voor de integrale ontwikkeling van dit gebied, waar wonen en natuur samengaan’. De gemeente en BPD zien ruimte voor 1.000 - 1.300 woningen op de weilanden in PZZ en voor 4.000 – 4.500 op de Golfbaan. Verder wil de gemeente de IJsselmeerlaan doortrekken. Deze doortrekking wordt ‘zorgvuldig ingepast in het bos’. De Westerweg en Purmerenderweg worden autoluw.

het weiland in Purmer Zuid-Zuid, dat bebouwd zou moeten worden, met daarachter het open polderlandschap van de Purmer. Foto: Nancy Koothet weiland in Purmer Zuid-Zuid, dat bebouwd zou moeten worden, met daarachter het open polderlandschap van de Purmer. Foto: Nancy Koot

Petitie

Velen zijn bezorgd over de gevolgen van de plannen voor het Purmerbos. Eerst zou zelfs een deel van het Purmerbos worden gekapt voor woningbouw. Daarom zijn IVN Waterland (IVN), Stichting Behoud het Purmerbos en SBW een petitie gestart. Wij schreven daar al eerder over. Bijna 10.000 mensen hebben inmiddels hun handtekening gezet. De petitie werd op 11 april jl. aan de gemeenteraad aangeboden.

Ode aan het Purmerbos

Verder werd er op zondagochtend 6 april jl. een ludieke protestactie georganiseerd door IVN in het Purmerbos om aandacht te vragen voor het behoud van deze groene long van Purmerend; het enige bos in de omgeving. Een ode met gedichten, kunstwerken en muziek, een speurtocht voor de kleintjes en een rondleiding met een vogelaar. Het was schitterend weer. Honderden mensen kwamen erop af, onder wie ook veel hondenbezitters. 

Foto: Nancy Koot, IVNFoto: Nancy Koot, IVN

Vaststellingsproces

Voor het opstellen van de Gebiedsvisie zijn verschillende (inloop)bijeenkomsten georganiseerd, waarin bewoners vragen konden stellen en wensen konden uiten.

Het concept is afgelopen februari naar de gemeenteraad gestuurd en is met een aantal organisaties besproken, waaronder met SBW, Stichting Behoud het Purmerbos en met IVN.

Het College heeft de gemeenteraad voorgesteld de Gebiedsvisie vast te stellen en een voorbereidingskrediet en schadeloosstellingskrediet beschikbaar te stellen voor de uitwerking van de Gebiedsvisie. Er moet nog veel worden onderzocht.

Bewoners, organisaties en andere belanghebbenden konden inspreken op 8 april jl. Het stuk is behandeld in de raadscommissie Ruimte op 11 april jl. De Gebiedsvisie is op 25 april jl. door de Gemeenteraad vastgesteld. Dit wordt hieronder toegelicht.

Inspraak commissie Ruimte

Op 8 april jl. konden Purmerenders, organisaties en andere belanghebbenden zelf aan de raadsleden zeggen wat ze van het concept vinden. Er waren maar liefst 21 insprekers. De geluiden verschilden: “blijf af van het enige bos in de omgeving”, “geen huizen in PZZ”, “minder huizen op de Golfbaan”, “andere ontsluitingsweg”, “niet meer eengezinswoningen maar woningen voor alleenstaanden”. “Het is een te megalomaan plan voor Purmerend!”

Er werden daarvoor steekhoudende argumenten gegeven, zoals dat het helemaal niet nodig is in het groen te bouwen en zelfs niet op de Golfbaan. Er liggen meer dan genoeg bouwplannen op de plank voor verschillende locaties binnen de bebouwde kom van Purmerend. Eveline Hoedemaekers van Stichting Behoud het Purmerbos toonde dit keihard met cijfers aan. “Ambtelijke capaciteit moet voor de ontwikkeling van deze binnenstedelijke locaties worden ingezet!” Bart Creemer van SBW verwees naar het in 2021 opgestelde Gebiedsplan Purmerend. “Daarin staat dat alleen al in het Sleutelgebied ruimte is voor max. 8.400 woningen, dus 550 woningen meer dan de geprognotiseerde woningbehoefte voor heel Purmerend vanaf 2021 tot 2050 (inclusief Beemster). Dat is goedkoper en mensen krijgen eerder een huis. Het is een veel duurzamere oplossing dan bouwen in het groen”. Hij pleitte ook voor een autoluwe wijk, als het nodig mocht blijken te zijn woningen op de Golfbaan te bouwen. Louis Boersma van IVN lichtte toe dat niet in of nabij het Purmerbos moet worden gebouwd. De weilanden in PZZ vormen een noodzakelijke buffer tussen de stad en dit unieke natuurgebied. “Het doortrekken van de IJsselmeerlaan betekent de vernietiging van ca 25 ha bos,” aldus Boersma.

Veel insprekers waren verrast over het doortrekken van de IJsselmeerlaan. Daarover was met geen woord gerept op de inloopavonden. Een veel gehoorde klacht was verder dat de participatie niets voorstelde. Deze was in een veel te vroeg stadium georganiseerd, zodat geen concrete antwoorden konden worden gegeven.

Iedereen was bezorgd over de toename van het verkeer. De oplossing daarvan zal tot extra hoge kosten leiden, die door de maatschappij moeten worden betaald. Voorgesteld werd de nieuwe stadswijk alleen te ontsluiten via de N244.

U kunt de inspraak van Bart Creemer hier lezen.

Eveline Hoedemaekers tijdens het inspreken. Foto: Bart CreemerEveline Hoedemaekers tijdens het inspreken. Foto: Bart Creemer

Behandeling Commissie Ruimte

De Gebiedsvisie werd op 11 april jl. behandeld in de raadscommissie Ruimte. Woordvoerders van de verschillende fracties gaven hun mening. Iedereen moet veilig en goed kunnen wonen. De een vond dat eengezinswoningen hard nodig zijn. De ander vond dat we ook oog moeten hebben voor alternatieve woonvormen. D66 zei dat we kritisch naar de cijfers moeten kijken en dat we de woningbouwdoelen ruimschoots halen met het realiseren van bestaande plannen. “We bouwen veel met elkaar. Recreatie en groen is net zo belangrijk als wonen”. Er werd door velen vraagtekens gezet bij het hoge aantal woningen. Nieuwe wijken moeten niet te ver van het centrum komen, omdat dit gepaard gaat met andere problemen. Gezegd werd dat eerst de mobiliteit moet worden opgelost. De Purmerenderweg is nu al gevaarlijk. Enkele partijen vonden de doortrekking van de IJsselmeerlaan door het Purmerbos onbespreekbaar. De meeste partijen wilden in ieder geval geen woningbouw in het Purmerbos. Afgevraagd werd hoe het College dit gaat voorkomen. GroenLinks merkte op dat er al enorm veel van de Purmer is afgeknabbeld. Er moeten voorzieningen komen voor ouderen. Gemeentebelangen Purmerend vond de visie te mooi om waar te zijn want er wordt te veel beloofd: versterken van het groen en de biodiversiteit, duurzamer, aanleg van een weg door het bos, voldoende parkeerplaatsen, hoogbouw en veel woningen. “Het past allemaal niet! … Visie is niet ons van alles beloven, maar ons confronteren met de politieke keuzes die we moeten gaan maken,” aldus Gemeentebelangen Purmerend.

Over een groot aantal, van de door de insprekers aangedragen argumenten, werd echter niet gesproken. Zoals dat er niet meer eengezinswoningen nodig zijn, dat vooral de doorstroming van ouderen naar een passende woningen op gang moet worden gebracht of dat de nieuwe wijk op de Golfbaan autoluw kan worden gemaakt.

Iedereen had vragen voor de wethouder. Wethouder Verkroost reageerde dat de voorliggende visie moet worden uitgewerkt. Daarin zijn hoge ambities opgenomen. Er is nog veel onduidelijk, dus veel vragen konden niet worden beantwoord. Bijvoorbeeld waar en hoeveel hoogbouw er zal komen. Participatie in dit stadium was belangrijk volgens Verkroost. Ondanks dat veel burgers het tegendeel hadden ervaren, is er volgens hem wel degelijk geluisterd. Hij verklaarde dat geen woningen in het Purmerbos zullen worden gebouwd. Het College vroeg de raad om de mobiliteit te onderzoeken en de visie verder uit te werken. Daarvoor zijn kredieten nodig.

Het was duidelijk dat de Gebiedsvisie niet als hamerstuk naar de raadsvergadering van 25 april a.s. kan. PB21 en Gemeentebelangen Purmerend verklaarden tegen te zullen stemmen. CDA en VVD voor. De overige partijen verklaarden de voorliggende Gebiedsvisie verder met hun fractie te gaan bespreken.

Vaststelling Gebiedsvisie

De Gebiedsvisie is door de Gemeenteraad op 25 april jl. ongewijzigd vastgesteld. Verschillende fracties bleven moeite houden met bepaalde punten uit de visie, zoals het hoge aantal woningen, mogelijke hoogbouw, woningbouw op de weilanden in PZZ of doortrekking van de IJsselmeerlaan door het Purmerbos. Dat leidde tot het indienen van elf amendementen en vier moties. Deze werden op twee na allemaal verworpen. Alleen de moties met betrekking tot verkeersveiligheid van de Purmerenderweg en een breed verkeersonderzoek voor ontsluiting van het gehele plangebied haalden de meerderheid.

Uiteindelijk stemden 26 raadsleden vóór de Gebiedsvisie en 10 tegen. Tegenstemmers waren D66, GroenLinks, Gemeentebelangen Purmerend, PB21 en Forum voor Democratie.

Vervolg

Er zullen de komende tijd door de Gemeente|BPD een aantal onderzoeken worden uitgevoerd en de visie zal worden geconcretiseerd. Daarover zal met bewoners worden gesproken. De uitwerking zal uiteindelijk worden vastgelegd in één of meerdere omgevingsplannen. Op de ontwerpen daarvoor kan eenieder reageren door in te spreken.

Door de Gemeente wordt gestreefd het omgevingsplan na participatie en inspraak in de tweede helft van 2025 aan de Gemeenteraad voor te leggen. Daarna bestaat dan nog de mogelijkheid zienswijzen in te dienen.

Wij blijven ons verbazen waarom niet besloten wordt de ambtelijke capaciteit volledig in te zetten voor de realisatie van het Gebiedsplan Purmerend van 2021. Daarin worden zowel suggesties gedaan voor de oplossing van de verkeersknelpunten als voor de bouw van meer dan voldoende woningen binnen de bebouwde kom om in de woningbehoefte te kunnen voorzien. Het is een veel duurzamer plan dan bouwen in het groen. Het is wetenschappelijk bewezen dat groen veel gezondheidsvoordelen heeft voor mens en dier, dat bomen belangrijk zijn voor CO2 buffering, zuurstofproductie en verkoeling. Wij vinden het daarom bizar dat de gemeente desondanks niet haar best doet een visie te ontwikkelen waarin bomenkap en bouwen in weilanden zoveel mogelijk worden voorkomen. Het merendeel van de raadsleden lijkt zich onvoldoende in alle cijfers en bouwmogelijkheden te hebben verdiept en volgt klakkeloos de wensen van BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en het College.

De SBW blijft de ontwikkelingen in de Oostflank kritisch volgen. In het geval u ideeën daarover heeft dan horen we dat graag. U kunt daarover een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..