Augustus 2023 - De vierhonderdjarige Purmer was tot de jaren tachtig volledig agrarisch en nu nog maar voor de helft. Er liggen weer grootschalige versteningsprojecten op de loer, alsof De Purmer niet belangrijk is voor de openheid van Waterland, de landbouw en voor onze cultuurhistorie. Daarom pleiten acht organisaties bij de provincie Noord-Holland voor de bescherming van de resterende agrarische Purmer als Bijzonder Provinciaal Landschap.

Kwaliteiten van De Purmer

De Purmer was vroeger een binnenmeer. Het had een open verbinding met de Zuiderzee. Om golfafslag vanuit de Zuiderzee te voorkomen en voor winning van landbouwgrond namen de steden Edam en Monnickendam het voortouw De Purmer droog te leggen. De drooglegging was in 1622 een feit.

Het is één van de drie grote droogmakerijen in Noord-Holland Zuid is. Samen met de omliggende veenpolders en kleinere droogmakerijen vormt het een oer-Hollands landschap. De waterrijke veenpolders kennen grillige verkavelingspatronen, terwijl De Purmer een strakke en gestructureerde indeling heeft met zogenaamde stolpenstructuren langs de Ooster- en Westerweg. Stolpen zijn ‘identiteitsdragers’ van het Noord-Hollandse landschap en dienen beschermd te worden.

Waterlandse weidsheid

De Purmer is cruciaal voor de beleving van de kenmerkende openheid in Waterland, schrijven acht organisaties in hun zienswijze aan de provincie Noord-Holland. Nieuwe bebouwing is de slechtst denkbare invulling van dit cultuurhistorische zo waardevolle gebied.

Kruising Monnickendammerweg en Oosterweg in De Purmer met in de verte het Purmerbos.Kruising Monnickendammerweg en Oosterweg in De Purmer met in de verte het Purmerbos.

Deze acht organisaties zijn: Natuur en Milieu Federatie Noord-Holland, Boerderijenstichting Noord-Holland, Erfgoedvereniging Bond Heemschut, Vereniging Oud Edam, werkgroep Purmer Industrievrij, IVN – afdeling Waterland, Wijkraad Breed Edam en Stichting Behoud Waterland.

Actuele bedreigingen

De Purmer ligt op het grondgebied van drie gemeenten. Deze gemeenten hebben voor deze droogmakerij de Strategische Gebiedsvisie opgesteld. Het ontwerp daarvan ligt tot en met 28 september 2023 ter inzage voor het indienen van zienswijzen. Iedere gemeente heeft een eigen grootschalige ontwikkeling in het nog landelijke deel van De Purmer voorzien. De gemeente Purmerend wil massaal woningen bouwen in de zuidelijke Purmer, waarvoor een deel van het Purmerbos moet wijken. De gemeente Edam-Volendam wil in de noordelijke Purmer een bedrijventerrein aanleggen en een stadion bouwen en de gemeente Waterland wil meewerken aan de bouw van een namaakkasteel, toeristenverblijven en woningen in de zuidpunt. Wij schreven daar al eerder over. Zo’n ontwikkeling brengt een bebouwingspuist en grote verkeersproblemen teweeg. Nieuwe infrastructuur zal moeten worden aangelegd.

Al die projecten zijn funest voor de openheid in Waterland. Nut en noodzaak daarvan zijn helemaal niet aangetoond. Er is geen gebrek aan woningbouwlocaties; die zijn er meer dan genoeg in de regio.

Strak, agrarisch en open

De acht organisaties zien het resterende deel van De Purmer als een cultuurhistorisch, agrarisch en landschappelijk waardevol gebied. Het landelijk deel heeft met haar strakke ontginningsblokken nog de cultuurhistorische waardevolle karakteristieken van een droogmakerij. Bovendien bestaat het uit heel goede landbouwgrond. Verkleining van het landbouwareaal is onzinnig in het kader van de verduurzaming van de landbouw.

Acties na de zomervakantie

De SBW gaat inspreken bij commissievergaderingen van Provinciale Staten en/of zal leden van Provinciale Staten benaderen. Verder gaat de SBW een zienswijze indienen tegen het ontwerp van de Strategische gebiedsvisie De Purmer 2035. Iedereen kan dat doen tot en met 28 september a.s. Wij houden u geïnformeerd via deze website.

De brief die door de acht organisaties is gestuurd naar de provincie Noord-Holland over de bescherming van De Purmer als Bijzonder Provinciaal Landschap vindt u hier.