Startversie Provinciaal Programma Landelijk Gebied ingediend bij Rijk

12 augustus 2023 - Uiterlijk 1 juli jl. moest elke provincie haar startversie Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) bij het Rijk indienen. Daarin beschrijft de provincie de doelen voor klimaat, natuur en water en de integrale aanpak daarvan. Met al deze programma’s tezamen moeten de nationale doelen worden gerealiseerd.

Participatie

Bij de opstelling van het PPLG heeft de provincie Noord-Holland (PNH) geluisterd naar belanghebbenden. Er is een online inwonerraadpleging uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat PNH zich het meest moet inspannen voor een gezonde leefomgeving, een goed watersysteem en verbetering van de natuur. Meer bomen en bossen en meer ruimte voor water. Inwoners vinden het daarnaast belangrijk dat meer ruimte wordt gemaakt voor boeren die duurzaam willen werken. Opmerkelijk is dat inwoners uit het platteland nagenoeg dezelfde prioriteiten stellen als inwoners uit de stad. 

Noord-Hollandse startversie PPLG

Het PPLG wordt het beleidskader van PNH voor het landelijk gebied. Het bevat een uitwerking van de nationale opgaven voor biodiversiteit en stikstof, water en bodem, klimaat en het perspectief voor de landbouw. PNH onderschrijft dat een verdere transitie in de landbouw nodig is voor systeemherstel. In de startversie staan een aantal belangrijke keuzes en (uitgangs)punten, zoals:

  • de noodzaak van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) voor het halen van de doelen;
  • voltooiing van de transitie naar kringlooplandbouw in 2040 (p. 7);
  • evenredige bijdrage van alle sectoren aan vermindering van de stikstofuitstoot. Dat betekent voor de agrarische sector een ‘richtinggevende generieke reductieopgave’ tot 2030 van 41% ten opzichte van 2018 (p. 26);
  • alle agrarische bedrijven hebben een reductieopgave (p. 26). Daarbij wordt prioriteit gegeven aan vermindering van de stikstofuitstoot in een zone van 500 meter rond stikstofgevoelige Natura2000-gebieden;
  • agrariërs kunnen zelf bepalen welke maatregelen bij hun bedrijf passen. Ze kunnen de reductieopgave combineren met een overgang naar kringlooplandbouw. Voor deze maatregelen kan financiering worden aangevraagd (p. 27);
  • vernatting van de veengebieden ten behoeve van de reductie van broeikasgassen;
  • aanplant van bomen, de ambitie is het bosareaal uit te breiden met 10% in 2030 (p. 22);
  • water en bodem worden bepalender voor ruimtelijke ontwikkelingen (p. 30).

 

De startversie is op 12 juni jl. in PS besproken. Lang niet alle partijen zijn tevreden. Er zijn veel moties ingediend en aangehouden. Uiteindelijk stemden alle partijen voor het versturen van de startversie naar het Rijk, met uitzondering van de PVV, JA21 en Forum voor Democratie (totaal 7 zetels). De 'ja-stemmers' zijn nadrukkelijk (nog) niet akkoord met de inhoud.

Van startversie naar ontwerp PPLG

Het Rijk gaat de startversie beoordelen in samenwerking met kennis-/onderzoeksinstituten. Gekeken zal worden of het voorstel van PNH voldoende is om de nationale doelen te kunnen halen. Verder zal de startvisie met verschillende belanghebbenden (verder) worden besproken. Op 21 september a.s. wordt door PNH een conferentie over het PPLG georganiseerd. Deze beoordelingen, gesprekken en reacties kunnen aanleiding zijn tot aanpassing van de startversie. De verwachting is dat GS in november dit jaar het ontwerp PPLG zal vaststellen.

Formele inspraak

Het ontwerp PPLG zal ter inzage worden gelegd voor het sturen van zienswijzen. Dat betekent dat eenieder zijn of haar mening nog kan geven. De definitieve versie van het PPLG zal in het eerste kwartaal van 2024 ter besluitvorming aan PS worden voorgelegd.

Uitvoering

Uitvoering van PPLG krijgt vorm in vijf gebiedsprocessen (p. 54 e.v.). De regio Waterland valt onder het gebiedsproces Laag-Holland. Voor ieder gebied wordt nog een afzonderlijk uitvoeringsprogramma gemaakt. Het wordt een heel gepuzzel wat ieders bijdrage moet worden om de doelen te halen. De verschillende uitvoeringsprogramma’s worden uiterlijk op 24 maart 2024 door GS vastgesteld. Er bestaat al een uitvoeringsprogramma voor Laag-Holland. Deze moet worden geactualiseerd (p. 56).

Samen oplossen

De opgaven zijn groot. Hoe het PPLG precies uitpakt voor de regio Waterland is nog niet duidelijk. De puzzel moet nog worden gelegd om de doelen te kunnen halen. Om die puzzel te kunnen leggen zullen we moeten samenwerken. Dat is nodig voor het ontwikkelen van een visie, die duidelijkheid geeft en dus perspectief voor alle partijen.

De SBW blijft de ontwikkelen volgen en zal u daarover informeren. Verder is informatie te vinden op de provinciale website.