30 juni 2023 – De gemeente Edam-Volendam heeft de milieugevolgen van haar bouwplannen ‘onvoldoende uitgewerkt’. Zo oordeelt de landelijke Commissie voor de milieueffectrapportage over de gemeentelijke Omgevingsvisie. Dat moet veel beter!

In de Omgevingsvisie heeft de gemeente haar visie op de toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving opgeschreven. Tot begin juni konden burgers en organisaties hun commentaar (hun ‘zienswijze’, zoals dat in jargon heet) op de visie indienen. Het college van burgemeester en wethouders zal al die zienswijzen van commentaar voorzien en daarna zal de gemeenteraad de Omgevingsvisie, al dan niet gewijzigd, vaststellen.

Voorbarig

Ook de Stichting Behoud Waterland (SBW) heeft een zienswijze ingediend. De SBW complimenteert de gemeente met haar mooie ambities, maar wijst erop dat de opname van twee bouwprojecten in de Omgevingsvisie veel te voorbarig is.

Het gaat hier onder andere over de aanleg van een bedrijventerrein in de noordelijke Purmer.  Nut en noodzaak daarvan zijn volgens de SBW niet goed aangetoond. Laat staan het plan om sportvoorzieningen (het stadion) in de polder aan te leggen, daarvoor ontbreekt helemaal een degelijke ruimtelijke en financiële onderbouwing.

Ook de noodzaak voor grootschalige woningbouw in de Lange Weeren ontbreekt. Volgens de SBW kan in de gemeentelijke woningbehoefte ruimschoots worden voorzien door binnenstedelijk de benodigde woningen te bouwen. Verstening van het waardevolle agrarische landschap is helemaal niet nodig.

De SBW stelt voor beide projecten uit de Omgevingsvisie te schrappen en goed uit te zoeken of er echt nut en noodzaak is om het groene landschap aan te tasten.

De gemeente overweegt het voetbalstadion te verplaatsen naar de noordelijke Purmer.   Foto: Klaas BreunissenDe gemeente overweegt het voetbalstadion te verplaatsen naar de noordelijke Purmer. Foto: Klaas Breunissen

Onvoldoende

Omdat de Omgevingsvisie zulke ingrijpende bouwplannen bevat heeft de gemeente de milieugevolgen van de Visie laten uitzoeken. De resultaten daarvan zijn vastgelegd in een milieueffectrapport, een MER. De landelijke Commissie voor de milieueffectrapportage heeft het MER beoordeeld op zijn degelijkheid en volledigheid en daar op 27 juni advies over uitgebracht.

De kritiek van de Commissie op het MER is zeer fors. Het MER ís te vaag en te globaal en veel relevante informatie ontbreekt. Dat leidt ertoe dat niet kan worden beoordeeld waarom de doelen en ambities uit de Omgevingsvisie nodig zijn, of zij gehaald kunnen worden en onduidelijk blijft vooral welke (negatieve) gevolgen zij voor het milieu kunnen hebben.

Lange Weeren

In een MER wordt altijd een vergelijking gemaakt tussen wat heet ‘de autonome ontwikkeling’, dus als het bestaand beleid wordt voortgezet, en wat de nieuwe projecten zijn. Volstrekt ten onrechte heeft het MER de voorgenomen woningbouw in de Lange Weeren beschouwd als bestaand beleid. Dat plan wordt weliswaar al vele jaren besproken en beschreven, maar de locatie is nog niet als zodanig bestemd is, zij heeft een agrarische bestemming.

Volgens de Commissie moet er in de Omgevingsvisie een afweging worden gemaakt. Maar dat gebeurt niet. Bovendien blijkt ‘uit het MER niet hoe groot de woningbouwopgave is wanneer de Lange Weeren niet wordt ontwikkeld, of er een inventarisatie van andere mogelijke inbreidingslocaties binnen de gemeente is gedaan en of er daarmee andere (reële) alternatieven voor de Lange Weeren zijn.’

Bedrijventerrein en stadion

Met het plan voor de aanleg van een bedrijventerrein in de noordelijke Purmer is het al net zo. Er wordt al jaren over gepraat en geschreven, maar de locaties is nog niet als zodanig bestemd. ‘Dit betekent dat het voornemen om te ontwikkelen of te transformeren goed onderbouwd moet worden.’

Maar een onderbouwing ontbreekt bijvoorbeeld om de milieueffecten van de komst van een bedrijventerrein ten noorden of ten zuiden van de N244 met elkaar te vergelijken. ‘Uit het MER blijkt niet hoeveel en welke bedrijven direct voor verplaatsing [van bedrijventerrein Julianaweg) in aanmerking komen en of die ook elders in de regio terecht zouden kunnen.’ Ook ontbreekt concreet inzicht in hoeveel en wat voor soort woningen op de Julianaweg gebouwd kunnen worden.

Evenmin blijkt uit het MER welke ontwikkelingen in het ‘gemengde gebied’ in de noordelijke Purmer worden voorzien, in hoeverre die kunnen conflicteren met het geplande bedrijventerrein en welke verkeersstromen dat allemaal oplevert.

Deze en andere ‘onduidelijkheden wegen des te zwaarder omdat de Passende beoordeling significant negatieve gevolgen voor Natura2000-gebied Polder Zeevang niet uitsluit.’ Denk aan de licht- en geluidhinder van een stadion op het aangrenzende natuurgebied!

Keiharde conclusie

Geen wonder dat de Commissie voor de milieueffectrapportage een keiharde conclusie trekt over het door de gemeente geproduceerde Milieueffectrapport:

‘Op basis van het MER [kan] het milieubelang niet volwaardig worden meegewogen bij het besluit over de omgevingsvisie door de gemeenteraad van Edam-Volendam. [] Het aanvullen van die informatie is essentieel om het belang van de leefomgeving volwaardig mee te kunnen wegen bij het besluit over de Omgevingsvisie.’