7 juni 2023 - De Stichting Behoud Waterland (SBW) is naar de rechter gestapt omdat zij het niet eens is met de gemeente Purmerend die toestemming heeft gegeven voor een ongewenste ruimtelijke ontwikkeling op de Oostdijk in de Beemster. De SBW betreurt het zoveelste voorbeeld dat de gemeente de bescherming van haar werelderfgoederen niet serieus neemt.

De eigenaar van een perceel aan de Beemster Oostdijk wil op zijn erf twintig camperplaatsen realiseren en de unit voor hondenoppas verplaatsen. De gemeente heeft daarvoor, in afwachting van de verandering van het bestemmingsplan, een tijdelijke omgevingsvergunning verleend.

Maar het perceel ligt aan de ringdijk van droogmakerij de Beemster en op circa 200 meter van fort benoorden Purmerend. Dat betekent dat het in twee werelderfgoederen ligt, namelijk De Beemster en de Stelling van Amsterdam (die sinds 2021 is samengevoegd met de Nieuwe Hollandse Waterlinie tot wereldgoed ‘Hollandse Waterlinie).

Op grond van die ligging heeft de SBW bezwaar gemaakt tegen de ruimtelijke ontwikkelingen. Maar de gemeente heeft de bezwaren van de Stichting afgewezen. Reden voor de SBW om daartegen in beroep te gaan bij de rechter.

Het perceel waar de camperplaatsen gepland zijn.   Foto: Bart CreemerHet perceel waar de camperplaatsen gepland zijn. Foto: Bart Creemer

Schootsveld

Het plangebied ligt in het schootsveld van het fort Benoorden Purmerend en in het inundatiegebied van de Stelling. De ligging in het schootsveld betekent dat het plangebied in de kernzone van de Stelling ligt. Voor die kernzone gelden extra beschermende regels. Er mag bijvoorbeeld geen verdere bebouwing komen. Kleinschalige incidentele ontwikkelingen zijn wel toegestaan als deze ten doel hebben de ruimtelijke kwaliteit van de Stelling te verbeteren.

Het agrarisch gebruik, de openheid en het groen zijn belangrijke kwaliteiten van beide werelderfgoederen. Een camping voor twintig campers is niet passend in zo’n landschap en heeft niet als doel de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.

Agrarisch gebruik

De SBW vindt het bizar dat de gemeente plaatsing van campers in het schootsveld van fort benoorden Purmerend toestaat.  Ongeveer zes jaar geleden ging de aanleg van een parkeerplaats in het schootsveld van Fort Nekkerweg niet door omdat deze de ruimtelijke kwaliteit van beide werelderfgoederen in ‘ernstige mate’ zou aantasten, aldus werd geconcludeerd in de destijds gemaakte beoordeling door een deskundige. 

De open ruimte van de schootsvelden moet maximaal herkenbaar worden gemaakt door handhaving van het agrarisch gebruik, dat is cruciaal. Door de aanleg van een parkeerterrein werd het agrarisch gebruik tenietgedaan. Dat zal ook het geval zijn bij de voorziene camping voor campers. 

Drukte versus stilte

Niet alleen vanwege aantasting van de kenmerkende openheid, maar ook door toename van activiteiten in de Stelling zijn de camperplaatsen ongewenst. Het wordt in Zuidoostbeemster steeds drukker door de aanzienlijke nieuwbouw in de afgelopen jaren, toename van toerisme en verkeer. De campers kunnen het hele jaar aan- en afrijden over de Oostdijk. De Oostdijk is daarvoor niet geschikt alleen al omdat de dijkweg te smal is. Er gebeuren regelmatig verkeersongelukken. Het wordt er gewoon te druk, het groen en relatieve stilte in de Stelling, een kernkwaliteit, is niet langer onderscheidend.

Deze kernkwaliteit van de Stelling kan alleen zichtbaar en beleefbaar worden gemaakt door de vorming van een duidelijk contrast met de omgeving, schrijft de SBW in haar beroepschrift.

Beroep

De SBW vindt dat de gemeente, met de uitgifte van een vergunning voor de camperplaatsen, zijn verantwoordelijkheid niet neemt voor bescherming van de werelderfgoederen. De SBW voelt zich daarom genoodzaakt een procedure te starten bij de rechtbank te Haarlem. Er zijn de laatste jaren immers al veel ontwikkelingen toegestaan door de gemeente, die allen bijdragen aan het verdwijnen van de unieke waarden van de Werelderfgoederen. De SBW is daarover bezorgd. 

Het zal nog wel een tijdje duren voordat deze zaak in behandeling wordt genomen. Het beroepschrift kunt u lezen.