1 oktober 2022 – Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. De Stichting Behoud Waterland (SBW) heeft de politieke partijen een brief gestuurd met suggesties voor hun verkiezingsprogramma’s.

De natuur- en landschapswaarden in de regio Waterland staan onder druk. Daarom is het zaak dat de politieke partijen in Provinciale Staten van Noord-Holland zich (nog) meer inzetten voor deze belangrijke waarden. Er moeten ‘verstandige keuzes’ worden gemaakt, schrijft de SBW, ‘keuzes die duidelijk zijn en houtsnijden’.

Behoud het veen

Een van de suggesties van de SBW is om effectieve maatregelen te nemen om het veen en de veenlandschappen te behouden. Dat is om ecologische, milieu- en cultuurhistorische redenen gewenst. ‘Verhoog het waterpeil en ga het dempen van greppels en sloten tegen. Subsidieer niet de toepassing van onderwaterdrainage omdat dat geen duurzame oplossing is.’

De SBW bepleit voorts een melkveehouderij met minder dieren, minder gebruik van bestrijdingsmiddelen en meer kruidenrijke graslanden. Ook de stikstofdepositie moet drastisch omlaag.

Neem de oostelijke Purmer op in Bijzonder Provinciaal Landschap Waterland. Foto: Gerard HuntNeem de oostelijke Purmer op in Bijzonder Provinciaal Landschap Waterland. Foto: Gerard Hunt

Niet buitenstedelijk bouwen

De open groene ruimte in onze regio is essentieel, maar kwetsbaar en schaars. Daarom moet de provincie grootschalige buitenstedelijke woningbouwplannen niet toestaan, zoals woningbouw in Purmer-Zuid-Zuid (Purmerend), de dorpsuitbreidingen bij Zuidoostbeemster (Beemster) en woningbouw in de Lange Weeren (Volendam).

De aanleg van een nieuw bedrijventerrein in de noordelijke Purmer en uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein aan de Oosthuizerweg in Edam (beiden gemeente Edam-Volendam) zijn ongewenst en onnodig. De provincie moet veel meer werk maken van herstructurering en intensiever gebruik van bestaande bedrijventerreinen in de regio.

Purmer beschermen

Het oostelijke agrarische deel van de Purmer heeft alle kenmerken van het aangrenzende Bijzonder Provinciale Landschap (BPL). Dit gebied ‘in reserve’ houden voor mogelijke verstedelijking is onlogisch en onverantwoord.  Neem daarom het oostelijk deel van de Purmer op in BPL Waterland, stelt de SBW voor.

Dat geldt ook voor het weiland ten westen van bedrijventerrein Oosthuizerweg in Edam. Dat verliest ten onrechte zijn status als Werelderfgoed. Daarom is het logisch dat weiland nu te beschermen door het op te nemen in BPL Zeevang.