12 februari 2022 – Bouw van een nieuwbouwwijk in de weilanden van de Lange Weeren in Volendam is voorlopig van de baan. De politieke partijen in de gemeenteraad hebben zich ruziënd over hun favoriete nieuwbouwplan in een patstelling gemanoeuvreerd. Alleen GroenLinks pleit voor binnenstedelijk bouwen.

De gemeente Edam-Volendam wil graag een nieuwe woonwijk bouwen in de Lange Weeren in Volendam. De Lange Weeren zijn nu weilanden in agrarisch gebruik, waar naast de koeien ook weidevogels en rietorchissen zich thuis voelen.

Vanwege zijn landschappelijke kwaliteiten vallen de Lange Weeren eigenlijk onder de beschermende status van het Bijzonder Provinciaal Landschap en is het gebied eigenlijk tegen woningbouw beschermd. Maar intensieve lobby van de gemeente bij provincie en rijk vijftien jaar geleden hebben ertoe geleid, dat er toch 740 woningen gebouwd mogen worden.

De Stichting Behoud Waterland (SBW) bepleit al jaren bij de gemeente de Lange Weeren open en groen te houden. Volgens de SBW kan er prima aan de lokale woningbehoefte worden voldaan door binnenstedelijk te bouwen. Wij schreven hier al eerder over.

Twee projectontwikkelaars

Twee projectontwikkelaars hebben in de loop der jaren vele hectares grond in de Lange Weeren verworven. Dat zijn de Scholtens Groep uit Wognum en Bouwfonds Gebiedsontwikkeling met hoofdkantoor in Amsterdam.

Er zijn inmiddels ook twee plannen ontwikkeld voor een nieuwe woonwijk in de weilanden. De verschillen tussen de twee plannen zijn te verklaren uit de verschillen in de grondposities van de twee projectontwikkelaars.

Scholtens heeft grond aan de oostkant van de Lange Weeren tegen de huidige woonwijk Blokgouw aan. Zij heeft voor haar grondgebied een plan gemaakt voor de bouw van 700 tot 1.050 woningen. Het Bouwfonds bezit meer hectares en die grond ligt westelijker, meer in het midden van de polder. Het Bouwfonds propageert een ruim opzette woonwijk met tuinen en meer woningen.

De Lange Weeren, vanaf de Zeddeweg, met op de achtergrond de bestaande woonwijk Blokgouw.    Foto: Klaas BreunissenDe Lange Weeren, vanaf de Zeddeweg, met op de achtergrond de bestaande woonwijk Blokgouw. Foto: Klaas Breunissen

Gemeenteraad verdeeld

Op 10 februari jl besprak de gemeenteraad de bouwplannen. Dat was driekwart jaar later dan gepland omdat in de tussentijd een íntegriteitsonderzoek naar ongeoorloofde beïnvloeding en belangenverstrengeling van raadsleden plaatsvond.  Dat onderzoek werd vorig najaar voltooid en leverde geen schokkende resultaten op.

In de raadsvergadering van 10 februari jl bleek de gemeenteraad volstrekt verdeeld over de toekomst van de Lange Weeren. Op die vergadering vroeg het college van burgemeester en wethouders instemming met zijn totaalvisie voor de Lange Weeren en zijn plan voor een nieuwbouwwijk op het grondgebied van ontwikkelaar Scholtens.

CDA, Zeevangs Belang en de PvdA steunden het collegevoorstel. Zij argumenteerden dat dit voorstel grote kans maakte om instemming van de provincie te krijgen en snel gerealiseerd kon worden. Zij stelden dat het Bouwfonds-plan vooral voorziet in de bouw van dure en voor jongeren onbetaalbare woningen.

Volendam/80, Lijst Kras en de VVD vonden dat er een nieuwe totaalvisie moet worden opgesteld, waarbij beide projectontwikkelaars betrokken moeten worden, en dienden daarvoor een motie in. Zij pleitten voor een veel ruimer opgezette woonwijk dan het volgens hen te stenige plan-Scholtens en voor meer woningen, namelijk ‘maximaal 1.180’.

Coalitie in duigen

Bij de stemming over de motie van VD80, LK en VVD staakten de stemmen: twaalf raadsleden stemden voor, twaalf tegen. Het voorstel van het college werd met grote meerderheid verworpen.

Opmerkelijk was dat de raadsleden van de Lijst Kras en de VVD tegen de collegeplannen stemden en voor de motie om met een volstrekt nieuwe visie te komen. Deze twee partijen zitten namelijk in het college van burgemeester en wethouders, dat bestaat uit de Lijst Kras, VVD, CDA en Zeevangs Belang. Het CDA verweet met name de VVD opeens te draaien richting VD80 en LK. VVD-wethouder Runderkamp voorspelde minstens anderhalf jaar vertraging.

Hoe dan ook, de bestuurscoalitie ligt in duigen en de politieke chaos is compleet. ‘Hoofdpijndossier Lange Weeren splijt coalitie Edam-Volendam totaal uiteen’ kopte het Noord-Hollands Dagblad de volgende dag terecht.

In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen en daarna zal ook in Edam-Volendam een nieuw college van burgemeester en wethouders gevormd gaan worden. Op dit moment is volstrekt ongewis, wat de verkiezingsuitslag zal zijn, welke nieuwe coalitie er komt en wat voor afspraken er dan voor de Lange Weeren gemaakt gaan worden. Op dit moment ligt het dossier Lange Weeren volkomen stil.

Binnenstedelijk bouwen

GroenLinks was de enige partij in de raad die níet met andere partijen bekvechtte over hoe de Lange Weeren bebouwd moesten worden. Volgens deze partij zijn er binnen de gemeente voldoende plekken te vinden om woningen te bouwen en daarmee te voldoen aan de vraag van de eigen bevolking. Bovendien zijn die woningen ook sneller te realiseren. ‘Er is geen demografische grondslag voor bouwen in de Lange Weeren’, aldus fractievoorzitter Van Straalen. ‘Daar komen de verkeerde woningen op de verkeerde plaats. We moeten bouwen binnen de bebouwde kom. Daarmee kunnen we morgen beginnen en niet wachten tot de lange procedures voor de Lange Weeren zijn doorlopen.  Het college moet de gemeente uitkammen op geschikte binnenstedelijke locaties om de gewenste woningen te bouwen.’