30 september 2021 – De Stichting Behoud Waterland (SBW) pleit voor de instelling van een onafhankelijk werkgroep om de werelderfgoederen in de Beemster beter te beschermen. Op 12 oktober vergadert de gemeenteraad daarover.

Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad om het bestemmingsplan voor het landelijk gebied te actualiseren. Dit vooral om tegemoet te komen aan de wensen van de agrariërs ten aanzien van schaalvergroting en verbreding van bedrijfsactiviteiten.

De raad wil de actualisatie nog snel regelen vóór de fusie van Beemster en Purmerend per 1 januari 2022 een feit is.  Er ligt inmiddels een ontwerp-herziening van het bestemmingsplan Beemster Buitengebied, waarop 39 zienswijzen zijn binnengekomen, waaronder die van de SBW.

Onvoldoende

Het ontwerp verruimt de mogelijkheid tot nevenactiviteiten van boerenbedrijven van 30% naar 50%. Onder voorwaarden mag ook buiten het bouwvlak worden gebouwd en de maximale goothoogte van bedrijfsgebouwen wordt met anderhalve meter verhoogd.

De SBW begrijpt dat agrarische bedrijven de ruimte moeten krijgen. Maar tegelijkertijd vindt zij het belangrijk dat het buitengebied haar agrarisch karakter blijft behouden en dat de kenmerkende openheid en andere kwaliteiten van de werelderfgoederen De Beemster en De Stelling van Amsterdam niet verder worden aangetast.

Daarom moeten er grenzen worden gesteld en naar adequate oplossingen worden gezocht. Vaak ontstaan veel betere plannen als deze door de gemeente goed worden aangestuurd. Op dit moment zijn de unieke waarden van de werelderfgoederen onvoldoende beschermd door een gebrek aan glasheldere regels.

Het kan beter

Niet alleen de SBW, maar ook de Boerderijenstichting Noord-Holland en de Welstandcommissie zijn bezorgd over de bescherming van de karakteristieke stolpen en de traditionele inrichting van boerenerven die zo karakteristiek zijn voor de Beemster.

De gemeente erkent dat de bescherming beter kan, daarvoor is nu geen tijd. De Welstandscommissie heeft nota bene op verzoek van het college haar zienswijze op het laatst ingetrokken.

De SBW heeft, mede namens de stichtingen Nekkerzoom en Beemster Groen, in de vergadering van de raadscommissie op 21 september haar bezorgdheid geuit. Zij riep de gemeenteraad op eerst een onafhankelijke werkgroep in te stellen en advies te vragen voordat zij het bestemmingsplan vast gaat stellen. Die werkgroep zou zorgvuldig en met een frisse blik moeten bedenken hoe het ontwerp-bestemmingsplan kan worden aangescherpt om de kwaliteiten van de werelderfgoederen beter te beschermen.

Motie

De gemeenteraadsfractie van D66 neemt het advies van de SBW ter harte en zal in de raad een motie van die strekking indienen om zo’n werkgroep in te stellen. De gemeenteraad vergadert en besluit op 12 oktober over de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Beemster.