26 juni 2021 – ‘Het regent bezwaren tegen hotel Beusebos in Purmerend’ kopte het Noord-Hollands Dagblad van 24 juni. Veel burgers en organisaties hebben in juni namelijk een zienswijze ingediend tegen het bestemmingsplan dat de bouw van het hotel mogelijk moet maken.

De gemeente Purmerend steunt het plan van Van der Valk om een hotel te bouwen in het Beusebos, in de kom van de A7. Het nieuwe hotel krijgt 140 kamers, restaurants, een vergadercentrum, een casino en een grote parkeerplaats. De overblijvende 14 hectare van het Beusebos worden ingericht als natuur- en recreatiegebied.

De Stichting Behoud Waterland (SBW) heeft ook een zienswijze tegen dit plan ingediend. 

Boommarter

De SBW is het er niet mee eens dat er in het Beusebos, een van de weinige bossen in de regio, een hotel wordt gebouwd. Dat leidt tot verstening, lawaai, lichtoverlast en verstoring. Dat is slecht voor de natuur.

De beschermde boommarter heeft zich in het bos gehuisvest, er is een kraamkolonie van de baardvleermuis, de buizerd heeft zich genesteld en het is voor veel planten en andere dieren een hoogwaardig leefgebied. Maar liefst vijfhonderd bomen in het Beusebos hebben het predicaat ‘monumentaal’. 

Bovendien is het Beusebos een geliefd wandelgebied voor mensen, dat echter nu al ruim drie jaar door de gemeente met hekken voor publiek is afgesloten.

Het Beusebos is belangrijk voor mensen, planten en dieren.Het Beusebos is belangrijk voor mensen, planten en dieren.

Ketenhotel

Het hotelaanbod in de regio Zaanstreek-Waterland is te eenzijdig, blijkt uit een door Leisure Advies uitgevoerd marktonderzoek. Van de hotelkamers is 70% in een ketenhotel. Als er al behoefte is aan extra kamers, dan in middelgrote hotels komen op toeristische aantrekkelijke plekken, zoals in of tegen een historische kern of aan de kust van het Markermeer of een binnenmeer. 

Het voorliggende plan voldoet daar helemaal niet aan en is dus niet regioversterkend. Ramen en deuren van de hotelkamers moeten vanwege de ligging aan de A7 nota bene dicht blijven om de geluidsnormen te kunnen halen. Dat is beslist toeristisch onaantrekkelijk.

Torenhoog

Het hotel wordt zeventig meter hoog. De gemeente meent met zo’n hoog baken in het landelijk gebied, dat van veraf zichtbaar is, Purmerend op de kaart te zetten. 

Volgens de SBW werkt dat niet zo. Bovendien heeft een hoge hoteltoren een grote negatieve invloed op het beschermde werelderfgoed De Beemster en open veenweidelandschap. De provincie oordeelde over het plan: ‘te hoog, te stedelijk, voldoet niet’ en heeft de gemeente om een alternatief gevraagd. Wij hebben daarover geschreven in het artikel op onze website.

Slecht plan

Het plan voor de bouw van een hotel in het Beusebos is geen goed plan, stelt de SBW in haar zienswijze. Nut en noodzaak van de extra hotelkamers zijn niet aangetoond. Het plan is niet regioversterkend. De locatie is niet geschikt alleen al vanwege de ligging langs de A7 en de impact van de voorziene hoogbouw op de omliggende beschermde landschappen. Bovendien leidt de uitvoering van het plan tot schade aan het hoogwaardige leefgebied van veel (beschermde) dieren en planten.