7 mei 2021 - De provincie Noord-Holland gaat een plan opstellen om de natuurwaarden in Waterland-Oost te versterken. Zij neemt daarvoor de pas opgestelde Ecologische Visie op het gebied als uitgangspunt.

Waterland-Oost is een uniek gebied dat vrijwel geheel is aangewezen als weidevogelleefgebied. Er spelen een aantal problemen, waaronder de veenafbraak (bodemdaling en CO2-uitstoot), de afname van de biodiversiteit, de waterkwaliteit en de versnippering en ongunstige inrichting van de leefgebieden voor weidevogels. Het gaat erg slecht met de weidevogels. 

In opdracht van de provincie heeft bureau Witteveen + Bos een Ecologische Visie voor het gebied opgesteld. Begin mei werd de Visie toegelicht aan de dorpsraden, belangenorganisaties en Staatsbosbeheer. Stichting Behoud Waterland was ook van de partij.

Doelen

De provincie is verantwoordelijk voor het realiseren van de natuurdoelen in het gebied en wil de problemen nu aanpakken. Zij wil beschikken over ‘een meer robuuste invulling van het NNN (Natuurnetwerk Nederland), inclusief een bezinning op de invulling van de natuurdoelen en de begrenzing’ van de natuurgebieden. 

Daarnaast wil de provincie het leefgebied van vissen verbeteren. Zij heeft hoge ambities, want zij hoopt op de komst van de otter. En die komt alleen als de natuurgebieden robuust zijn en de waterkwaliteit goed. Tegelijkertijd moeten gezonde agrarische bedrijven goed kunnen blijven functioneren.

Gevolgen

De provinciale ambities betekenen nogal wat. Het waterpeil moet bijvoorbeeld omhoog en de bemesting moet in ieder geval in de natuurgebieden worden gestopt of verminderd. 

Dat heeft gevolgen voor het beheer en het gebruik van deze gebieden in de agrarische bedrijfsvoering. 

Er is door belangenorganisaties een agrarische visie opgesteld voor duurzame landbouw.

Inrichtingsplan

De provincie heeft de ecologische visie laten maken ‘op basis van objectieve kennis’.  De inhoud van deze visie is het vertrekpunt voor het maken van een inrichtingsplan voor heel Waterland-Oost, aldus de provincie, en niet de huidige praktijk qua beheer of financiering. 

Visies van eigenaren, gebruikers en belangengroepen komen later in het gebiedsproces aan de orde. De provincie zal met iedereen één-op-één-gesprekken voeren. Eind dit jaar zal op basis van de uitkomsten van dit proces definitieve keuzes worden gemaakt voor de inrichting van dit gebied.

De Ecologische visie Waterland-Oost van Witteveen + Bos is opgeschreven in een rapport en in een managementsamenvatting. Meer informatie over het gebiedsproces voor Waterland-Oost kunt u vinden op de provinciale website.