22 maart 2021 – Geschermutsel in de gemeenteraad van Beemster over de uitwerking van de dorpsontwikkelingsvisies en een gedeputeerde cultureel erfgoed die niet van tevoren wil praten. Een update over de Beemster.

In juni 2020 stelde de gemeenteraad van de Beemster de dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster vast. Deze visie behelst de bouw van honderden nieuwe woningen en een aantal gezondheids- en onderwijsvoorzieningen in het landelijk gebied van dit dorp.
Dit tot ongenoegen van veel bewoners die helemaal geen behoefte hebben aan verdere verstening van de groene ruimte om hen heen. Ook tot ongenoegen van de Stichting BeemsterGroen, Nekkerzoom en Behoud Waterland die vinden dat de bouwplannen de unieke cultuurhistorische kwaliteiten van De Beemster en De Stelling van Amsterdam aantasten.

Schermutselingen
Op 9 maart besprak de Beemster-gemeenteraad een voorstel van de verantwoordelijk wethouder om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen om die visie voor Zuidoostbeemster én de dorpsontwikkelingsvisie voor Midden-Beemster uit te werken in een haalbaar plan van aanpak.
Maar de meerderheid van de raad verwierp het voorstel met 7 tegen 6 stemmen. Tegen waren BPP en D66, voor stemden VVD, PvdA-GL en CDA.
Aan de stemming gingen enige schermutselingen vooraf over de hoogte van de financiën en over het wel of net extra urgentie geven aan de komst van het gezondheidscentrum. Na de verwerping van het voorstel brak enige chaos uit. Nu hebben we dorpsvisies, maar geen geld en geen project om die verder uit te werken, wat nu?
De SBW verwacht dat de wethouder binnenkort met een nieuw voorstel naar de gemeenteraad komt, waarvoor zij wél een meerderheid zal krijgen.

Gemeente Beemster wil hier honderden woningen bouwen    Foto: Klaas BreunissenGemeente Beemster wil hier honderden woningen bouwen Foto: Klaas Breunissen

Erfgoedbescherming
Al dat geschermutsel over geld en prioriteiten laat onverlet dat de overgrote meerderheid van de Beemster-gemeenteraad voorstander is van die dorpsuitbreidingen en de aantasting van de cultuurhistorische erfgoederen. Alle reden voor de samenwerkende stichtingen Nekkerzoom, BeemsterGroen en Behoud Waterland zich te wenden tot de provinciale portefeuillehouder cultureel erfgoed, gedeputeerde Zita Pels.
In september vorig jaar leidde dat tot een prettig gesprek tussen de gedeputeerde en de drie stichtingen. We spraken met elkaar over de huidige onduidelijke regelgeving en de volgens de stichtingen noodzakelijke aanscherping daarvan. De gedeputeerde benadrukte vooral naar de toekomst te willen kijken, dus onder meer naar de beoogde dorpsuitbreidingen in de Beemster. Afgesproken werd de gedachtewisseling eerst schriftelijk en daarna weer mondeling voort te zetten.

Achteraf
Maar die voortzetting werd een teleurstelling. De stichtingen zetten hun discussiepunten uitvoerig op papier, maar het antwoord van de provincie daarop was summier, formeel en onvolledig. De belofte van een vervolggesprek was verdwenen. Daarop volgde een teleurgestelde brief van de stichtingen in januari van dit jaar en een koele reactie van de gedeputeerde op 3 maart.
De gedeputeerde schrijft dat de gemeente Beemster onlangs een plan van aanpak heeft vastgesteld om bij de uitwerking van de dorpsontwikkelingsvisie de kernkwaliteiten van de Zuidoostbeemster te analyseren. ‘Zoals met u afgesproken, nemen wij contact met u op voor een volgend overleg als er een analyse van de kernkwaliteiten ligt van de gemeente Beemster.’
Jammer dat de gedeputeerde niet bereid is vooraf met ons over de interpretatie en aanscherping van de criteria te spreken, maar slechts achteraf, ná de analyse, ons commentaar wil horen.