9 maart 2021 – Hoe zit het nu met de komst van een Van der Valk hotel in het Beusebos in Purmerend? Het zijn spannende tijden. Volgens het Noord-Hollands Dagblad van 8 maart dreigt er zelfs een clash tussen de gemeente en de provincie hierover.

Zoals bekend wil de gemeente Purmerend aan firma Van der Valk alle ruimte bieden om in het Beusebos, het natuurbos in de kom van de A7 aan de westkant van Purmerend, een groot hotel te bouwen. Volgens het gemeentebestuur zal dat een positieve impuls geven aan de economie en het imago van de gemeente.
Volgens veel Purmerenders is de bouw van een hotel funest voor de natuur en de recreatieve waarde van het bos. ‘Onze strijd voor behoud van het Beusebos is meer dan een gevecht om de kap van een prachtbos te voorkomen’, schrijft de Stichting Vrienden van het Beusebos op haar website. ‘Het is tevens een symbolische strijd tegen het eeuwige rendementsdenken, het disrespect voor natuur en dieren, het almaar oprukkende beton en de populaire korte termijnvisies.’

Tegenslagen
De gemeente Purmerend is op dit moment bezig met de voorbereiding van het bestemmingsplan die de bouw van het hotel mogelijk moet maken. Maar zij kampt met tegenslagen op het gebied van de ruimtelijke ordening.
De eerste tegenslag vond plaats toen de provincie in oktober 2020 de nieuwe Provinciale Omgevingsverordening (POV) vaststelde. Daarin werd vastgesteld dat het Beusebos ‘landelijk gebied’ is. De gemeente ging er altijd vanuit dat het Beusebos binnen het ‘bestaand stedelijk gebied’ lag. Aan bouwen in landelijk gebied worden strengere eisen gesteld dan aan bouwen in bestaande stedelijk gebied.
Dat was voor de gemeente tegenslag nummer 1.

Provincie: ‘Te hoog, te stedelijk, voldoet niet’Provincie: ‘Te hoog, te stedelijk, voldoet niet’

Harde kritiek ARO
Twee maanden later zorgde de Adviseur Ruimtelijke Ordening (ARO) voor een volgende tik. De ARO is een gezelschap deskundigen, dat de het provinciebestuur adviseert over gevoelige ruimtelijke ordeningskwesties.
Begin december somde de ARO een hele rits bezwaren tegen het hotelplan op. Zij vindt het hotel veel te hoog worden (mogelijk 70 meter) en dat is ‘met het oog op het kwetsbare open landschap in de omgeving niet wenselijk.’ Het gaat daarbij onder andere om de ruimtelijke belevingswaarde vanuit de werelderfgoederen De Beemster en Stelling van Amsterdam en natuurgebied Wormer- en Jisperveld.
Verder vindt de ARO dat de parkeerruimte bij het hotel ‘te zwaar en te stedelijk [wordt] in verhouding tot de recreatieve gebruiksfunctie en natuurwaarden van het Beusebos’. Ook dreigt de kwaliteit van het bosareaal ‘onder het minimaal vereiste te kunnen zakken’ voor kwetsbare diersoorten als de boommarter en baardvleermuis.
Dat was tegenslag nummer 2 voor de gemeente.

Alternatief plan
De derde tik aan de gemeente wordt begin februari van dit jaar uitgedeeld door het dagelijks bestuur van de provincie. Gedeputeerde Staten schrijven in antwoord op schriftelijke vragen dat zij de kritiek van de ARO delen. Het Purmerendse hotelplan ’voldoet nog niet aan de vereisten van ruimtelijke kwaliteit’. GS hebben de gemeente om ‘een alternatief plan’ gevraagd ‘waarbij beter rekening wordt gehouden met de provinciale belangen’.
Verantwoordelijk wethouder Mario Hegger (Stadspartij) schrijft in antwoord op raadsvragen echter, dat de provincie de gemeente nooit officieel heeft gevraagd om een alternatief plan. Bovendien betwijfelt hij of de provincie wel de zeggenschap over het Beusebos heeft, die ze claimt te hebben. ‘Wij hebben twijfel of dit standpunt na toetsing standhoudt’, aldus Hegger. ‘Deze afwijzing is voor mij geen gelopen race.’
De clash gaat door.