Alarm voor de Purmer

12 oktober 2020 - De gemeenten Edam-Volendam, Purmerend en Waterland beramen een nieuwe aanslag op de Purmer. Ze willen er een nieuw bedrijventerrein aanleggen. De Stichting Behoud Waterland (SBW) slaat alarm.

 Aan het begin van de zomer presenteerden de wethouders van drie Waterlandse gemeenten hun visie op het nog groene, onbebouwde deel van de Purmer. Het waren Jelle Kaars van de gemeente Waterland, Wim Runderkamp en Hans Schütt van Edam-Volendam en Thijs Kroese van Purmerend. De drie gemeenten hebben ieder de zeggenschap over een deel van het nog groene deel van de Purmer.

Kantelpunten
De wethouders onderscheiden drie ‘kantelpunten’ in de geschiedenis van de Purmer.
Het eerste kantelpunt was de inpoldering van het Purmermeer. In 1622 viel het gebied definitief droog en begon het gebruik van dit gebied als ‘nuttig en aangenaam landschap’. Het tweede kantelpunt vond plaats tijdens het groeikernenbeleid in 1963. Purmerend kreeg toen een grote groeiopgave van het rijk toebedeeld, met als gevolg de bebouwing van het westelijk deel van de polder.
Volgens de wethouders tekent zich anno 2020 een derde kantelpunt af. Zij hebben in een zogenaamde ‘beleidsinventarisatie’ zes opgaven voor de periode tot 2040 geïnventariseerd, waaraan zij gedrieën willen werken.

Zes opgaven
In de visie van de wethouders moet het zuidoostelijk deel van de Purmer agrarisch blijven, al moet de landbouw wel meer rekening gaan houden met de natuur. In het zuiden van de Purmer kan Purmerend nog twee woonwijken bouwen, maar voor de rest mag er in de Purmer geen grootschalige woningbouw plaatsvinden.
Wat betreft duurzame energie is het motto: zonnepanelen op bebouwing en alleen kleine windmolens op agrarische percelen. Verder moet de kwaliteit van het Purmerbos verbeterd worden en de doorstroming van het verkeer op de N244, N247 en de polderwegen gegarandeerd worden.

Verbijsterend
Het meest verbijsterende idee is echter dat de gemeente Edam-Volendam in het gebied ten noorden van de N244 een bedrijventerrein kan aanleggen.
Waar zijn die wethouders mee bezig?
Hebben ze dan geen enkel respect voor de open groene ruimte en het huidige agrarische gebruik van de Purmer? Hebben ze wel eens gehoord van zuinig ruimtegebruik en het voorkómen van overbodige en leegstaande bedrijventerreinen?

Oosthuizerweg
Een aantal jaren geleden wilde de gemeente Edam-Volendam haar bedrijventerrein Oosthuizerweg in Edam uitbreiden met 9 hectare. Terwijl op dat moment het overgrote deel van het regionale bedrijventerrein Baanstee-Noord in Purmerend braak lag.
Maar het was voor Edam-Volendam ondenkbaar dat bedrijven uit haar gemeente een plek zouden vinden op het bedrijventerrein in een buurgemeente. Voor intergemeentelijke samenwerking om het landschap te sparen voelde ze niets.
De SBW legde de kwestie voor aan de Raad van State en de bestuursrechter maakte gelukkig korte metten met het Volendamse plan.

                Actuele (juni 2020) Kavelkaart Baanstee-Noord. Het grootste deel van dit bedrijventerrein, namelijk het gele en gestippelde gebied, is nog niet uitgegeven. Actuele (juni 2020) Kavelkaart Baanstee-Noord. Het grootste deel van dit bedrijventerrein, namelijk het gele en gestippelde gebied, is nog niet uitgegeven.

Overschot bedrijventerrein
Nu probeert de gemeente Edam-Volendam het weer. En krijgt ze daarvoor nota bene de steun van haar twee buurgemeenten. Nu wil ze een nieuw bedrijventerrein aanleggen in haar deel van de nog onbebouwde Purmer.
Terwijl het grootste deel van de Baanstee-Noord nog niet is uitgegeven! Zie de illustratie bij dit artikel.
Terwijl er volgens de meest recente berekening in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in de regio Zaanstreek-Waterland tot 2040 meer dan genoeg hectares bedrijventerrein aanwezig zijn. In het scenario met hoge economisch groei zal er in 2040 in het gebied zelfs een overschot zijn van 60 hectare.
En nu willen de drie gemeenten weer open, groene, agrarische ruimte opofferen voor overbodig bedrijventerrein.

Alarm
De gemeenteraden van Edam-Volendam en Purmerend hebben al ingestemd met de uitwerking van de ideeën van de wethouders tot een ‘intergemeentelijke gebiedsvisie’. De gemeenteraad van Waterland heeft er nog niet over besloten.
De SBW slaat alarm. Zij roept iedereen op, burgers en politici, zich te keren tegen deze ongewenste en onnodige aanslag op de Purmer.