Camping hoort niet in Twiske

10 december 2019 - Mag er een camping komen aan de haven in de Stootersplas in het Twiske? Het is al een jaar lang een heftig twistpunt in de Oostzaanse samenleving en daarbuiten. Een tussenstand.

De uitbater van de horecagelegenheid aan de Twiskehaven wil op de grond die zij nu al pacht, een natuurcamping realiseren. Op die camping komt plek voor maximaal 25 tenten, campers en ecolodges. Om het plan te kunnen realiseren, moet het geldende bestemmingsplan worden gewijzigd en dat is een bevoegdheid van de gemeenteraad van Oostzaan, op wiens grondgebied de Twiskehaven ligt.Op deze plek zijn de safaritenten gepland     Foto: Klaas BreunissenOp deze plek zijn de safaritenten gepland Foto: Klaas Breunissen

Voor
Het onderwerp is dit jaar meerdere malen in de Oostzaanse raad besproken, met veel insprekers en een volle publieke tribune. De meningen zijn verdeeld.
Het college van burgemeester en wethouders, dat bestaat uit VVD en GroenLinks, is in principe voor het onderzoeken van de mogelijkheden. In het coalitieprogramma hebben zij immers met elkaar afgesproken ’de opties [te] te onderzoeken om de natuurwaarden te behouden en tegelijkertijd kleinschalige recreatie mogelijk te maken, zoals een kleine camping en ecolodges’.
De ondernemer is natuurlijk ook voor. Zij belooft een goede landschappelijke inpassing van de camping in het gebied en te mikken op rustige bezoekers die de natuurwaarden in de omgeving waarderen en respecteren.

Tegen
Voorop in het verzet tegen de komst van de camping is de Vereniging Hart voor het Twiske. Zij wordt daarbij gesteund door bewonerscomités en natuurverenigingen zoals de Vogelbescherming. Ook hebben de Partij voor de Dieren met een petitie en de SP met een bezoekersonderzoek luidruchtig van zich laten horen.
Hart voor het Twiske wijst erop dat het Twiske niet alleen een recreatiegebied is, maar ook een Natura 2000-gebied. ‘Overnachtingen in het Twiske moeten verboden blijven en ingezet moet blijven worden op dagrecreatie.’
De natuurverenigingen benadrukken dat de prioriteit bij de natuur moet liggen. Nachtelijk rumoer en licht van campinggasten leidt tot verstoring van de vogels. ‘Dat vermindert hun overlevingskansen.’

Zo zien de safaritenten van de ondernemer eruitZo zien de safaritenten van de ondernemer eruit

Natuurtoets
In mei van dit jaar besloot de gemeenteraad van Oostzaan nog niet ‘in principe’ in te stemmen met de komst van een natuurcamping, zoals het voorstel van burgemeester en wethouders luidde, maar om eerst een natuurtoets te laten uitvoeren.
Die natuurtoets moet straks toch worden uitgevoerd als we het bestemmingsplan gaan wijzigen, dus kunnen we het beter nu al doen, was de redenering van de raad. We kunnen beter éérst een natuurtoets uitvoeren zodat er zekerheid ontstaat of zo’n camping wel of niet mogelijk is volgens de natuurwetgeving. Als die zekerheid er is, kunnen we eventueel verder gaan met besluitvorming over het bestemmingsplan in de raad.
De natuurtoets wordt op dit moment door een extern bureau uitgevoerd, dat door de gemeente Oostzaan is ingehuurd. Het is niet duidelijk wanneer het onderzoeksrapport gereed is.

Ambitiedocument
Het Twiske is niet alleen een recreatiegebied voor Oostzaners, maar ook voor inwoners van de omliggende gemeenten. Vandaar dat het bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland wordt gevormd door de gemeenten Oostzaan, Landsmeer, Wormerland, Purmerend, Edam-Volendam, Waterland, Zaanstad, Beemster, Amsterdam en de provincie. Al die overheidsorganen betalen jaarlijks mee aan het beheer van het voor hun bewoners zo belangrijke recreatiegebied.
Het bestuur van het recreatiegebied voelde dit jaar de behoefte om in deze snel veranderende wereld zijn toekomstvisie op papier te zetten. Daartoe heeft het in oktober een zogenaamd concept- Ambitiedocument opgesteld. Deze tekst is vrijgegeven voor bespreking in de betrokken gemeenteraden en provinciale staten. In het voorjaar, als alle commentaren binnen zijn, zal het bestuur van het recreatieschap het Ambitiedocument, al dan niet gewijzigd, definitief vaststellen.

‘Passende overnachting’
Het Ambitiedocument bevat de gebruikelijke mooie woorden over natuur en recreatie die in balans moeten blijven. Met veel teksten erin is niet veel mis, maar ze zijn ook vaak erg vaag.
De passage waarover tot nu toe de meeste reuring is ontstaan, luidt: ‘Het kunnen ontwikkelen met inachtneming van natuurkwaliteiten op basis van natuur- en regelgeving en op de juiste en mogelijke plek gefaciliteerd van overnachtingsmogelijkheden behoort tot de ambities van Twiske-Waterland. Overnachtingsmogelijkheden moeten een bij het landschap en haar kwaliteiten passende maat en schaal hebben.’
De Stichting Behoud Waterland vindt de reuring over deze passage terecht. Recreatieschappen zijn groene (natuur)gebieden waar bewoners van de regio in de openlucht kunnen recreëren. Dát is de reden van hun bestaan. Bewoners recreëren er overdag en slapen ’s nachts thuis. Een camping in een recreatiegebied is echter gericht op bezoekers van buiten de regio, op binnenlandse en buitenlandse toeristen. Dat staat haaks op de bedoeling van een recreatieschap. Overnachting in een recreatiegebied is niet passend. We moeten er niet aan denken dat het Twiske ook al een gebied wordt waar de metropoolregio Amsterdam zijn toeristen gaat spreiden.
Volksvertegenwoordigers en bestuurders, laat het belang van de leefbaarheid voor bewoners prevaleren boven het economisch belang!