Wees zuinig op de dorpslinten!

10 september 2019 - De Stichting Behoud Waterland (SBW) wil niet dat dorpslinten ontsierd gaan worden met woongehuchten. De SBW roept de gemeente Edam-Volendam haar plannen te herzien.

 

Bedrijven in de gemeente Edam-Volendam, die uit dorpslinten willen vertrekken, kunnen op de plek die zij verlaten twee woningen bouwen. Zo heeft de gemeente Edam-Volendam dat geregeld in het bestemmingsplan ‘Dorpskernen 2016’. Dergelijke woningbouw kan de betreffende bedrijven helpen hun verplaatsingskosten te financieren.

Herbestemmingsbeleid

Het college van burgemeester en wethouders wil die regeling echter verruimen en heeft daarover de beleidsnotitie ‘Herbestemmingsbeleid’ geschreven. Het college stelt voor dat de gemeente onder een aantal voorwaarden meewerkt aan de bouw van meer dan twee woningen op een achterblijvende locatie. Dat aantal kan oplopen tot elf woningen. Ook de plaats waar de woningen op zo’n achterblijvend perceel gebouwd mogen worden, wordt verruimd.

Waarom wil de gemeente dat? Omdat, zo lezen we in de notitie, de gemeenteraad ‘in het coalitieakkoord [heeft] opgenomen dat woningbouw wenselijk is in alle kernen, met respect voor lintbebouwing en passend in de omgeving en het landschap’.

Randvoorwaarden

De SBW vindt het prima dat er in de linten woningen gebouwd worden. Maar daarbij moet de ruimtelijke kwaliteit, het landschap en de cultuurhistorische lintenstructuur de randvoorwaarden zijn. Ook op plekken die verhuizende bedrijven achterlaten, moeten dat de randvoorwaarden voor woningbouw zijn.

Die randvoorwaarden moeten het aantal en de plek van de te bouwen woningen bepalen, níet de financiering van de bedrijfsverplaatsing. Dat laatste is echter het geval in het door het college van Edam-Volendam voorgestelde beleid.De SBW wil geen woningbouwpuisten achter het lintDe SBW wil geen woningbouwpuisten achter het lint

Woningbouwpuisten

De SBW is bezorgd dat met de nieuwe regeling er woningbouwpuisten ontstaan in de bestaande linten.

Lintbebouwing wordt gekenmerkt door los van elkaar staande gebouwen in een lijn langs een weg, dijk of waterloop. Dorpslinten in veenweidegebieden zijn uniek en cultuurhistorisch waardevol.

‘Als op een perceel elf woningen worden gebouwd kan het niet anders dan dat er huizen achter elkaar worden opgericht’, aldus de SBW. ‘Het wordt een afzonderlijk groepje huizen, dat er uitziet als een puist in het dorpslint. Daarmee wordt het belangrijkste kenmerk van dorpslinten aangetast.’

Landschap en cultuurhistorie

De SBW heeft begin september een inspraakreactie op het voorgenomen beleid naar de gemeente gestuurd. Het college van burgemeester en wethouders zal alle inspraakreacties beoordelen en haar, eventueel aangepaste, beleidsnotitie daarna voorleggen aan de gemeenteraad. Wanneer dat zal gebeuren is nog niet duidelijk.

Ook als de gemeenteraad instemt met de nu voorgestelde notitie ‘Herbestemmingsbeleid’, zal in de toekomst overigens ieder geval van bedrijfsverplaatsing en compenserende woningbouw in het lint individueel beoordeeld moeten worden. ‘Het gewicht van landschap en cultuurhistorie mag niet worden beperkt bij deze afweging’, beklemtoont de SBW in de slotzin van haar zienswijze.